Privacyverklaring (AVG register) Buitenhof Advocaten

Buitenhof Advocaten B.V.  is een samenwerkingsverband tussen de eenmanszaak Verploegh Advocatuur (Kvk 50613553) en Advocatenkantoor Oldenhof B.V. (KvK 27299805) die ieder de praktijk voor eigen rekening en risico uitvoeren.

Bedrijfsnaam: Buitenhof Advocaten B.V.

Adres: Buitenhof 24, 2513 AG DEN HAAG

Telefoonnummer: 070-3641733

Email: advocaten@buitenhof.com

Kvk nummer: 62117335

Buitenhof Advocaten is verantwoordelijk voor de verwerking van verschillende persoonsgegevens. Hieronder is beschreven welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe daar door Buitenhof  Advocaten mee wordt omgegaan.

 1. Persoonsgegevens verwerkt door Buitenhof Advocaten

Buitenhof Advocaten verwerkt persoonsgegevens die door u aan Buitenhof Advocaten zijn verstrekt als (potentiële) cliënt, relatie, sollicitant, leverancier of wederpartij van Buitenhof Advocaten. Daarnaast verwerkt Buitenhof Advocaten mogelijk persoonsgegevens die u niet zelf hebt verstrekt, maar die noodzakelijk zijn voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Er worden alleen persoonsgegevens verwerkt die toereikend, ter zake dienend en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is om de gestelde doeleinden te bereiken. Buitenhof Advocaten gebruikt de ontvangen persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn verkregen.

Het gaat om de volgende gegevens:

 • contactgegevens en andere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn ter behandeling van uw zaak;
 • contactgegevens verstrekt tijdens acquisitiegesprekken, kennismakingen, seminars en andere evenementen;
 • persoonsgegevens die beschikbaar zijn gesteld via openbare bronnen of zijn verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster;
 • persoonsgegevens in het kader van een sollicitatie, zoals uw contactgegevens, geboortedatum, nationaliteit, burgerlijke staat en overige in of bij uw sollicitatie vermelde contactgegevens.

Onder contactgegevens wordt onder andere verstaan:

 • uw voor- en achternaam, geboortedatum en geboorteplaats;
 • uw adresgegevens;
 • uw telefoonnummer;
 • uw e-mailadres;
 • uw BSN nummer;
 • uw geslacht;
 • uw nationaliteit;
 • uw paspoort- en rijbewijsnummer, vreemdelingennummer.
 • Grondslag verwerking

Buitenhof Advocaten verwerkt alleen persoonsgegevens indien en voor zover aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:

 1. de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 2. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van de overeenkomst maatregelen te nemen;
 3. de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 4. de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 5. de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
 6. de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.
 • Doel van de verwerking

Buitenhof Advocaten verwerkt persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst waarin u ons opdracht hebt gegeven tot het leveren van juridische diensten. Afhankelijk van de inhoud van uw opdracht/zaak worden persoonsgegevens verwerkt en mogelijk de persoonsgegevens van anderen, dit ter behandeling van uw opdracht/zaak. Daarnaast worden uw gegevens gebruikt om u van gevraagde informatie te voorzien, contacten te onderhouden (bijvoorbeeld in het kader van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor evenementen), in het kader van facturatie, in het kader van een sollicitatie en in het kader van de nakoming van wettelijke verplichtingen.

Op het moment dat een persoonsgegeven wordt gebruikt voor een ander doeleinde dan waarvoor deze is verkregen, wordt er opnieuw bekeken of er een rechtsgrond voor de betreffende verwerking is. Is dit niet het geval, dan zal er (opnieuw) toestemming worden gevraagd.

In bepaalde situaties kan het voorkomen dat Buitenhof Advocaten uw persoonsgegevens met derden deelt, bijvoorbeeld omdat dit noodzakelijk is bij de behandeling van uw dossier (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijke procedure). Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. Wel kan het zijn dat er bij evenementen (bijvoorbeeld een cursus) contactgegevens worden uitgewisseld van de aanwezigen.

 • Bewaartermijnen

Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Wanneer de geldende bewaartermijn is verstreken, zullen de betreffende gegevens worden vernietigd.

 • Rechten van betrokkenen

Eenieder heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft zij/hij het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door Buitenhof Advocaten . Eenieder heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar advocaten@buitenhof.com.

Voor de volledigheid moet worden opgemerkt dat het recht om persoonsgegevens te laten verwijderen niet geldt indien de verwerking nodig is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of een andere wettelijke verplichting.

Indien u vindt dat Buitenhof Advocaten niet op correcte wijze met uw persoonsgegevens omgaat, dan verzoeken wij u om hierover contact met ons op te nemen. Uiteraard heeft u ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Gegevens naar het buitenland

Indien er sprake is van doorgifte van persoonsgegevens naar het buitenland, zal worden nagegaan of er voldoende waarborgen zijn in het kader van de bescherming van de persoonsgegevens. Daarbij geldt dat binnen de EU het niveau van gegevensbescherming gelijk is. Wanneer er derhalve persoonsgegevens worden doorgegeven naar een organisatie binnen de EU (en de EER), dan is voldoende dat de betreffende organisatie/onderneming voldoet aan de eisen van de AVG. Voor doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EU gelden aparte regels. De hoofdregel die Buitenhof Advocaten daarbij hanteert is dat persoonsgegevens alleen mogen worden doorgegeven naar landen met een passend beschermingsniveau.

 • Beveiliging van persoonsgegevens

Buitenhof Advocaten neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Naast technische maatregelen (beveiliging van systemen), houdt dit ook in dat Buitenhof Advocaten organisatorische maatregelen neemt, waaronder het informeren van haar medewerkers over de AVG, het onderwerpen van medewerkers aan een verplichting tot geheimhouding en het nastreven van een clean-desk-policy. Ook wordt de groep van personen die toegang heeft tot de gegevens zo beperkt mogelijk gehouden.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 • Verwerkers

Een verwerker in de zin van de AVG handelt in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke bij het verwerken van persoonsgegevens, zonder onder diens rechtstreeks gezag te staan. Buitenhof Advocaten kan voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van verwerkers (denk aan bijvoorbeeld onze ICT-dienstverleners, dienstverleners die al dan niet buiten kantooruren u telefonisch te woord staan).

Buitenhof Advocaten heeft met bestaande dienstverleners verwerkersovereenkomsten gesloten die voldoen aan de wettelijke vereisten.

De verwerkingsverantwoordelijke is Buitenhof Advocaten, gevestigd aan het Buitenhof 24, 2513 AG ’s-Gravenhage. U kunt ons bereiken onder het telefoonnummer 070-3641733 of via advocaten@buitenhof.com. Contactpersoon voor de AVG is de heer R.A.J. Verploegh.